3Groningen: een plek om te leven

Discussieer mee over dit onderwerp
Het versterken van de leefkwaliteit in Groningen is een doel dat niet op zichzelf staat, maar ook bijdraagt aan het realiseren van doelen op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. In het document The Next City: Strategische Koers lichten we dit verder toe.
  1. Leefkwaliteit als samenbindend thema
  2. Economische vitaliteit
  3. Inclusieve gemeente
  4. Duurzame en toekomstbestendige gemeente

1. Leefkwaliteit als samenbindend thema

In onderzoek naar de woonkwaliteit van steden in Europa prijkt Groningen aan de top naast steden als Hamburg, Kopenhagen, Oslo en Zürich, nog boven Amsterdam. Een succesvolle en aantrekkelijke regio biedt meer dan alleen werk. Het moet een plek zijn waar je wilt leven, omdat het er prettig is om te wonen, studeren, ontspannen, op te groeien, oud te worden, de natuur in te gaan en cultuur op te snuiven. Een aantrekkelijk leefklimaat is ook cruciaal om talent naar Groningen te halen en vast te houden. Het is een onderscheidende kwaliteit van Stad en omliggende regio.

 

De stad is zo populair geworden dat er inmiddels sprake is van een volstrekt overspannen woningmarkt. We zullen plannen moeten versnellen en op zoek moeten naar extra planruimte, maar wel met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn, waar het prettig wonen en leven is voor iedereen. Niet alleen in de nieuwe gebieden, maar vooral ook in de bestaande stad.

 

Het belang van een hoge leefkwaliteit in de bestaande stad, ruimtelijk, sociaal én economisch, zien we ook steeds terug in de gesprekken die we met de stad hebben gevoerd. Een van de belangrijkste opbrengsten van de gespreksronde is dat mensen het gevoel hebben dat de leefkwaliteit onder druk komt te staan: steeds meer bouwprojecten, drukte op straat, optoppingen, minder bomen en groen. Tegelijkertijd is de waardering voor Groningen over het algemeen nog steeds erg hoog, zoals onder andere blijkt uit de Wijkkompassen.

 

Onze bewoners voelen zich het prettigst bij straten waar de menselijke maat geldt voor de omliggende bebouwing en straatprofielen, waar de vorm en inrichting van de openbare ruimte en de straat enigszins informeel is, waar de bomen en het groen een substantieel en herkenbaar onderdeel vormen van het straatbeeld en waar (geparkeerde) auto’s niet of beperkt in het straatbeeld voorkomen.

 

We gaan ons daarom steviger inzetten om de goede leefkwaliteit die we hebben te behouden en zijn scherper op waar deze achteruit dreigt te gaan. We willen letterlijk meer groen en openbare ruimte maken in de bestaande, groeiende stad om tegemoet te komen aan de zorg van onze inwoners en om ruimte te maken voor ontmoeting. Voldoende middelen voor beheer horen daarbij.

 

Het versterken van de leefkwaliteit staat daarmee niet op zichzelf maar draagt bij aan het realiseren van bovenliggende doelen. Dit zijn:

 

  • economische vitaliteit;
  • inclusieve gemeente;
  • duurzame en toekomstbestendige gemeente.
1 reacties Laat een reactie achter
eelke wiersma 25 Mar 2018, 13:15 GMT

Een goed woon en leefklimaat geldt ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ik zie hier (te) weinig van terug. Wat zijn de plannen om bijv. dementievriendelijke wijken te (laten) ontwikkelen bijv. op basis van de ervaring in de Korrewegwijk?

Beantwoorden
Sluiten

2. Economische vitaliteit

Mensen halen veel leefkwaliteit uit het hebben van werk. De economie van Groningen doet het in een aantal sectoren erg goed. Niet alleen is dat goed voor onze gemeente, het heeft zeer zeker ook een gunstig effect op het gehele Noordelijke urban daily system. We zijn booming op het gebied van start ups en onze kenniseconomie draait op volle toeren.

 

Toch zijn er nu niet genoeg banen om iedereen aan het werk te helpen. Het vergroten van de werkgelegenheid blijft daarom een thema voor het noorden. Een sterkere economie leidt tot meer banen, meer eigen regie, emancipatie voor kwetsbare groepen en ruimte voor talentontwikkeling. Een sterke concurrentiepositie en een steviger (inter)nationaal profiel zijn noodzakelijk om zodoende meer bedrijven naar Groningen te trekken. Niet alleen in de kennissector maar ook op andere terreinen, zoals de energie- en de maakindustrie.

 

Steeds meer zien we nieuwe werkgelegenheid ontstaan door zzp-ers en start ups en door de opkomst van de deeleconomie. Het belang van een goed netwerk wordt voor ondernemers nog belangrijker. Daarnaast is het belangrijk om voldoende bedrijvenlocaties beschikbaar te houden en onnodige en belemmerende regelgeving weg te nemen. Ook de economie moet hier kunnen wonen.

 

Als internationale kennisstad hebben we daarbij te maken met verdringing op de arbeidsmarkt: hoogopgeleiden en studenten die banen invullen voor lager of niet-opgeleiden. Deze verdringing is voor een deel onvermijdelijk als we kennisstad willen zijn en blijven. We zetten ons ervoor in dat we deze ongelijke concurrentie niet gaan terugzien op de woningmarkt.

 

Voor mensen zonder betaald werk kan leefkwaliteit bestaan uit het hebben van een zinvolle dagbesteding en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat kan op heel veel manieren, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk en toegankelijke voorzieningen in de wijken. Belemmeringen daartoe willen we zoveel mogelijk wegnemen.

 

We willen dat onze inwoners gezonder worden en langer in goede gezondheid leven. De medische zorg is daar onderdeel van maar minstens zo belangrijk is een fijne, gezonde leefomgeving en mentaal welbevinden door een actieve en gezonde levensstijl. Door actief te werken aan aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en bewegen, ook in de wijken, dragen fysieke maatregelen ook hier bij aan de sociale opgave.

3. Inclusieve gemeente

De stad is inmiddels zo populair geworden dat er sprake is van een serieus overspannen woningmarkt. In alle ranglijsten staat Groningen op de derde plaats na Amsterdam en Utrecht. Er is bij lange na niet genoeg (betaalbaar) aanbod om iedereen hier te laten wonen die er wil wonen. We willen voorkomen dat alleen de mensen die het nog kunnen betalen in Groningen kunnen wonen. Groningen is voor iedereen.

 

We zullen plannen moeten versnellen en op zoek moeten naar extra planruimte om in totaal 20.000 woningen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd willen we een evenwichtig woningbouwprogramma. De wettelijke verplichting om energieneutraal te bouwen betekent ook een stedenbouwkundige opgave. We willen een aantrekkelijke plaats zijn, waar het prettig wonen en leven is voor iedereen. Dus verdichting en versnelling zal altijd gepaard moeten gaan met groei van het aantal sociale huurwoningen en woningen voor de middeninkomens. Ook willen we een mix van functies (wonen, werken en voorzieningen) en een kwalitatief hoogstaande openbare ruimte. Gemengde wijken, met woningen voor alle inkomens en met werkgelegenheid, sport en recreatie teruggebracht in de wijk zijn daarom het uitgangspunt. Ruimtelijke ingrepen dragen daarmee bij aan een inclusieve gemeente.

 

Leefkwaliteit en meedoen bestaat ook uit het hebben van een goede gezondheid. We werken al jaren samen met onze kennisinstellingen om de gezondheid van onze inwoners te vergroten en gezond ouder te worden (healthy ageing). Tegelijkertijd zien we dat de gezondheid van onze inwoners achter blijft bij het landelijk gemiddelde en dat er binnen de stad ook grote gezondheidsverschillen zijn.

 

In ons gezondheidsbeleid verschuift de nadruk steeds meer richting preventie en het stimuleren van gezond gedrag. Ons fietsbeleid is daar een sprekend voorbeeld van. We gaan structureel investeren in de ruimtelijke en sociale voorwaarden voor een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeting, gezonde keuzes en een actieve levensstijl.

2 reacties Laat een reactie achter
eelke wiersma 25 Mar 2018, 13:17 GMT

Preventief gezondheidsbeleid Hoe pakt dat uit voor mensen met dementie. Voldoende wonen, welzijn en zorg ? Dichtbij huis met voldoende respijtzorg en kleinschalig wonen in de eigen buurt? En niet. zoals nu ( 25 maart 2018) het sluiten van de kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie in Hoogkerk !

Beantwoorden
M. Spaltman 27 Mar 2018, 17:26 GMT

Een inclusieve Gemeente betekent ook dat de stad - inclusief de binnenstad- geschikt moet zijn voor bewoning (en bezoek) door alle soorten mensen, van alle leeftijden. Dus ook ouderen en gezinnen met kinderen, mensen met een beperking. Eén van de voorwaarden voor gemengde (inclusieve) bewoning in wijken is dat er dicht bij huis voldoende parkeerplaatsen zijn. In de binnenstad verdwijnen de parkeerplaatsen in hoog tempo, in ruil voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een straatbeeld zonder auto's. Alternatieven zijn echt nodig.

Beantwoorden
Sluiten

4. Duurzame en toekomstbestendige gemeente

In 2035 willen we energieneutraal zijn. De urgentie daarvan neemt alleen maar toe, ook gezien het akkoord van Parijs en het afbouwen van de gaswinning. We zullen daarom op zoek moeten naar duurzame energiebronnen. We zien dit als een regionale opgave waarin we samen met de provincie optrekken.

 

Groningen kan de Nederlandse samenleving – ook na het aardgastijdperk – een belangrijk deel van de in ons land benodigde energie blijven leveren. En wel volledig duurzaam! Dat kan met een forse uitbreiding van windenergie op zee in combinatie met de ontwikkeling van technologie en infrastructuur voor ‘stroom-naar-waterstof’. Beide sporen sluiten aan op twee sterke sectoren in de Groningse economie: de Eemshaven als energy port en de hoogwaardige infrastructuur en kennis op het gebied van gasdistributie en opslag. En bij de prominente rol die de provincie Groningen nu al speelt als producent van duurzame energie.

 

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met extreem weer, waarbij hoge temperaturen en vooral extreme neerslag steeds gewoner worden. We zullen onze gemeente aan moeten passen en ons als inwoner, bedrijf en organisatie moeten voorbereiden op het veranderende klimaat.

 

Een stedelijk gebied met veel ruimte voor groen en water is koeler en kan zware piekbuien beter verwerken. Bebouwing die is voorbereid op extreme hitte helpt samen met aangepast gedrag bij het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering, denk aan ouderen in verzorgingstehuizen. Het klimaatneutraal maken van onze gemeente draagt ook bij aan de leefkwaliteit van onze binnenstad, wijken en bedrijventerreinen.

 

De leefkwaliteit wordt sterk bepaald door de wijze waarop mensen zich door onze gemeente verplaatsen. We zetten al sterk in op de fiets. We geven, met name in de binnenstad, de voetganger meer ruimte. We willen dit principe in de toekomst over de gehele stad toepassen. Dit betekent dat we prioriteit geven aan lopen, fietsen en Openbaar Vervoer en dat we autoverkeer alleen faciliteren waar dat noodzakelijk is. Intrawijk-verkeer willen we zoveel mogelijk over de ring leiden.

 

Download hier de pdf van het document The Next City: Strategische Koers

X